PLATOX vzw
economische beroepen in de 21ste eeuw

wetsontwerp van 22 juni 2017 boekhoudkundige en fiscale beroepen

WETSONTWERP tot wijziging van de wet van 22 april 1999
betreffende de boekhoudkundige en fiscale beroepen

Het  heeft onder meer tot doel:

1° een verduidelijking in het wettelijk kader te scheppen voor de kwaliteitstoetsing van de uitoefening van het beroep van accountant en belastingconsulent;

2° het wettelijk kader te scheppen voor het lidmaatschap van stagiairs die het beroep van accountant en belastingconsulent willen uitoefenen;

3° het handhaven van de verplichtingen van de leden van het Instituut van accountants en de belastingconsulenten optimaliseren;

4° het verplichten van het opmaken van een opdrachtbrief door de beroepsbeoefenaars met hun cliënten;

5° het regelen van de taalbevoegdheid van de uitvoerende kamers van het BIBF voor Duitstalige beroepsbeoefenaars;

6° de beroepsprocedure bij het praktisch bekwaamheidsexamen van het BIBF te regelen;

7° een rechtsgrond te scheppen voor het uitvaardigen van richtlijnen door het BIBF;

8° het vaststellen van de duur van de stage voor de economische beroepsbeoefenaars;

9° de mogelijkheid om vrijstelling van stage en het praktische bekwaamheidsexamen te verlenen aan andere economische beroepsbeoefenaars.

http://www.dekamer.be/FLWB/PDF/54/2418/54K2418001.pdf