PLATOX vzw
economische beroepen in de 21ste eeuw

Investeringsaftrek aanslagjaar 2018

In het Staatsblad van 15 maart 2017 werden de percentages voor de investeringsaftrek voor het aanslagjaar 2018 gepubliceerd.

 

Eenmalige aftrek

Voor investeringen gedaan tijdens het belastbaar tijdperk dat aan het aanslagjaar 2018 verbonden is, gelden de volgende percentages.

A. Natuurlijke personen

-  digitale  investeringen  (*),  octrooien,  milieuvriendelijke  investeringen voor onderzoek en ontwikkeling, energiebesparende investeringen en rookafzuig- of verluchtingssystemen in horeca-inrichtingen :13,5 %

- investeringen in beveiliging : .....................................................  20,5 %

- andere investeringen : ......................................................................  8 %

B. Vennootschappen

1. Alle vennootschappen

- octrooien (**), milieuvriendelijke investeringen voor onderzoek en ontwikkeling  (**),  energiebesparende  investeringen  en  rookafzuig-  of  verluchtingssystemen in horeca-inrichtingen : ..............................  13,5 %

- investeringen tot aanmoediging van het hergebruik van verpakkingen van dranken en nijverheidsproducten : .......................................  3 %

2. Vennootschappen bedoeld in art. 15,§§1 tot 6, van het Wetboek van vennootschappen

- digitale investeringen : ................................................................  13,5 %

- investeringen in beveiliging : .....................................................  20,5 %

- andere dan de in B,§1enB,§2, eerste en tweede streepje en B,§3vermelde investeringen(***) : .................................................................  8 %

3. Vennootschappen die uitsluitend winst uit zeescheepvaart verkrijgen

- investeringen in zeeschepen : .......................................................  30 %

 

Gespreide aftrek

Natuurlijke personen die op de eerste dag van het belastbaar tijdperk verbonden  aan  aanslagjaar  2018  minder  dan  20  werknemers  tewerkstellen, kunnen, als zij dat willen, de investeringsaftrek voor de in dat belastbaar  tijdperk  verkregen  of  tot  stand  gebrachte  activa,  spreiden over de afschrijvingsperiode van die activa; in dat geval wordt de aftrek voor die activa eenvormig bepaald op 10,5 % van de afschrijvingen die voor elk belastbaar tijdperk van die periode worden aangenomen.